Alla projekt är per definition unika men alla projekt genomgår trots det samma projektfaser om man kokar ner projektet till dess kärna.

Innan vi börjar utföra arbetet bör vi ha en plan för hur arbetet ska utföras.

Innan vi planerar hur arbetet ska utföras bör vi veta vad som ska utföras.

Det leder till tre faser som alla projekt genomgår oavsett typ av projekt.

  1. Vad fasen – definition av vad som ska utföras
  2. Hur fasen – planering av hur projektet ska genomföras
  3. Utförande fasen – utförande av det definierade och planerade arbetet

Men det saknas fortfarande något viktigt, nämligen syftet med hela projektet. Innan vi ens definierar vad som ska utfördas i projektet bör vi ha ett klart syfte varför vi startar projektet. Det måste helt enkelt finnas ett problem som ska lösas eller något som ska förbättras  innan vi startar ett projekt.

Dessutom bör vi utvärdera resultatet efter att projektet avslutats för att se hur väl vi uppnådde syftet som låg till grund för att starta projektet.

Fem Projektfaser

Vi har nu fem projektfaser som alla projekt genomgår i följande ordning:

  1. Varför fasen – syftet som ligger till grund för att starta projektet inklusive affärsmålen
  2. Vad fasen – definition av vad som ska utföras inklusive projektmålen
  3. Hur fasen – planering av hur projektet ska genomföras
  4. Utförande fasen – utförande av det definierade och planerade arbetet inklusive utvärdering om projektmålen är uppnådda
  5. Utvärderingsfasen – utvärdering av hur väl vi uppnått affärsmålen

Projectivity är ett exempel på en projektmodell där dessa projektfaser ingår. Projektivity har även delat in utförande fasen i tre delfaser samt lagt till en avslutningsfas där projektet stängs och projektmålen utvärderas.

Projektfaser
Projectivity

 

Alla dessa faser följer ett logiskt flöde för de faser som alla projekt genomgår men i verkligheten är all projektplanering iterativ. Bara för att projektledaren måste definiera vad som ska göras innan han planerar hur det ska utföras betyder inte att vad måste definieras till absolut perfektion. I verkligheten genomgås projektfaserna flera gånger och för varje iteration blir vad och hur mer tydligt.

Pojectivity är en komplett projektmodell som innehåller processer, mallar, checklistor och verktyg som effektiviserar dina projekt. Vill du veta mer om Projectivity kan du gå till följande sida hos Amazon.com.

Leave a Reply